19 Nisan 2011 Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Sözleşmeli Personel

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI

Tarım ve Köy isler Bakanlığı, Strateji Geliştirme Başkan lıgı’nda 657 Sayılı Devlet Memurları 4/B maddesi uyarınca Sözleşmeli olarak istihdam edilmek ve tanı zamanlı çalıştırılmak üzere ü8.06.200 7 tarih ve 26666 sayılı Resmi Gazete’d e yayımlanan “SözJeşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esasların'” Ek Madde 2/b ve 29.03.2009 tarih ve 27164 sayılı Resmi Gazete’de yanlanan “Sözleşmesi Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esasların” Madde 4/c 1 forasına göre aşağıda belirtilen unvanlarda çalıştırılmak üzere 20 (yirmi) adet personel alınacaktır

1. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Karcı nu’nun değişik 48 mci maddesinde belirtilen nite İtki en taşımak.

2. Erkek adayların askerlik duıumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına ge-lmıs ise muvazzaf askerlik hizmetim yapmış, muaf, erteletmiş veya yedek sınıfa geçiri mis olmak,

3. Yapılacak inceleme Miunçla başvurulan pozisyona uygun olmalarına çngel bir durumu bulunmamak.

4. 657 sayılı Devlet Memurlar Kanun u’nun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak iıayĞı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile “türlü bulunmamak. (Kamu hikmetine ilk defa başlayacak olırp, stelesme imzalamaya hak kazanan adaylardan sağlık kurulu rapoıu istenir)


5. Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvuıu yapabileceklerdir.

6. Mesleki tecıübenir belirlenmesinde, başvurulan pozisyon için zorunlu oları okuldan mezun olunmasından sonra edinilmiş aynı konulu pozisyonlarda çalışmış olmak kaydıyla 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4/B maddesi ile 399 sayılı KHK’ ye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile SGK na tabı özeJ kesimde geçtiği belgelenen hizmet süreleri esas alınır.

7. Müracaatlar Bakanlığımızın www.tarim.jov.tF sitesinde bulunan başvuru Formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurduktan sonra formda belirtilen belgelerle beraber başvuru la nr en geç 03/0 E” 2011 -13/05/2011 tarihi mesai saati bitimine kadar Tarım ve Köy işlen Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Kat 7. Eskisehır Yolu 9 km, 06530 Lodumlu Ankara adresine şahsen veya son basvunj tarihinde Bakanlığımıza ulaşacak şekilde posta ile yapılması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra başvuranlar ile eksik belge ibraz edenlerin başvurulan kabul edilmeyCcektıı

8. Programcı ve Çöziımleyıci pozisyon lan için yapılacak uyguiama sınavı 26/05/201L tarihinde, Tarım ve Köyişlen Bakanlığı Eskişehir Yolu 9. km Lodumlu Ankara adresinde bulunan Bakanlık Misafirttane Kafeteryası uda saat 14:00′ da yapılacaktır. Sınav sonucu, kazananların lislesi 30/05/2011 tarihindewww.tarim.gov.tr sitesinde ilân edilecektir

9. Bu nitelikleri taşımayan ve belgeleyemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Ayrıca, herhangi bir tarihte ibraz ettiği belgerıin sahte geçersiz olduğu anlaşılanların “Sözleşme İmzalanarak göreve başlatılmış olsalar bile” sözleşmeleri feshedilerek haklarında yasal işlem yapılacaktır.

10. 06.06.197-8 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kumlu Karan İle yürürlüğe giren Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslartn Ek-1 inci maddesinin son fıkrasına eklenen İstisnalar dışında, Kamu kurum ve kuruluştan Ue Bakanımızda 657 sayılı Kanunun 4/6 maddesine göre sözleşmeli çalışanlar İle sözleşmeli çalışmakta iken, aynlanlardan aynidıklan tarihten itibaren bir (1) yıl geçmeyenler başvuruda bulmam ayacaklardır Başvuruda bulunmak suretiyle yerleştirme işlemi yapılanlaria 7/15754 sayılı Batanlar Kumlu Karan ve 5917 sayılı Kanunun 47 nci maddesi gereğince sözleşme yapılması mümkün bulunmamaktadır.

11. Başvuru sırasında istenecek belgeler

a) Başvuru Formu. (Tarım ve Köy isleri Bakanlığı ınternet sitesi http://www. tarim.gov.tr internet sitesinden alınarak bilgisayar ite eksiksiz olarak doldurulacak ve başvuru sahibi tarafından imzalanacaktır)

b) Bitirdiği okul diploması yada okul çıkış belgesinin aslı veya onayı” sureti, (Belgenin astının getirilmesi halinde fotokopisi onaylanacaktır )

c) KPSS Sonuç Belgesi.

d) Gerekli pozisyonlar için KPDS Belgesi

e) Varsa tecrübe sûresini belirtir belge, (madde 6 da belirtildiği gibi)

f) Nüfus Cüzdanının fotokopi veya onaylı emeği (T.C. Kimlik Nolu)

g) 2 Adet vesikalık fotoğraf. (Son 6 ayda çekilmiş)

h) Özgeçmiş.

GÖREV YERİ UNVANI ADEDİ

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı

Bilgisayar Mühendisi 5

Elektrik-Elektronık Mühendisi 2

Çözümleyici 5

Programcı 8

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.