site tanıtım:lida ve fx 15 ürünleri

Selamlar bu yazımızda da lida ve fx15 ürünleriyle ilgili bir tanıtım yazısı yazıyoruz.


lida aslında içeriği
tamamen mucizevi bir formülden oluþan bir zayýflama ilacýdýr lidayý diðer zayýflama haplarýndan ayýran en büyük özellik ise
içeriðinin tamamen bitkisel vede özel bir formülle üretiliyor olmasýdýr. Aslýnda
lida ismini verdiðimiz bu zayýflama ürünü çin daðlarýnda yetiþmekte olan vede
bölge diðer bir deðiþle yöre halkýnýn yýllardýr yemeklerine kattýklarý yunnan
yosunu ile bunun haricindeki 9 çeþit bitkisel ürünün bir karýþýmýyla oluþan
mucizevi bir karýþýmdýr.

Fx15 sizin saðlýklý zayýflamanýza olanak saðlayan bir
çeþit kapsüldür. Bu kapsül içerdiði maddeler sayesinde sizin zayýflamanýza
olanak saðlar.Fx15 içinde içerdiði maddeler bakýmýndan da saðlýklýdýr. FX
15’in içerdiði maddelere bakacak olursak, içinde çinko, üzüm çekirdeði ekstresi,
yeþil çay ekstresi, C vitamini , mikro kristalin süloloz ve lotus yapraðý
çekirdeði ekstresi bulunmaktadýr. Ýçindeki bu maddeler ile eðer Fx15 kapsülünü
doðru þekilde ve doðru zamanda kullanýr iseniz saðlýklý sonuçlar almanýz
olasýdýr. Peki Fx15’in doðru kullanýmý nasýl olmaktadýr? Fx15’i en doðru
kullaným þekli doktorunuzun önerdiði þekildir. Öner doktorunuz farklý bir
kullanma yöntemi önermiyor ise akþam yemeðinden 30 dakika önce alýnacak 1 adet
kapsül doðru kullaným þeklidir. Ayrýca Fx15i 60 günlük süreçte 60 adet kapsül
kullanýmý yine doðru kullaným için önemlidir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.